/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین آلمانی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین زبان آلمانی a1 a2 b1 b2

آموزش آنلاین زبان آلمانی a1 a2 b1 b2

امیرحسین خوش رقم

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مکالمه زبان آلمانی سطح A1

آموزش آنلاین مکالمه زبان آلمانی سطح A1

معصومه خ.

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A1-1

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A1-1

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آلمانی مبتدی A1

آموزش آنلاین آلمانی مبتدی A1

مَهرو مسعودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آلمانی سطح A2

آموزش آنلاین آلمانی سطح A2

مَهرو مسعودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آلمانی سطح B1

آموزش آنلاین آلمانی سطح B1

مَهرو مسعودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A1-2

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A1-2

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کلاس زبان آلمانی

آموزش آنلاین کلاس زبان آلمانی

پرنیان پورگرد

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A2-1

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A2-1

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A2-2

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح A2-2

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی

آموزش آنلاین زبان آلمانی

علی فخریه

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B1-1

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B1-1

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B1-2

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B1-2

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B2-1

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B2-1

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B2-2

آموزش آنلاین زبان آلمانی سطح B2-2

نگین محمدزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس